Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Om Tipbase

Denna Tips- och Idédatabas tillhör FfdN!

FfdN, Föreningen för de Neurosedynskadade, bildades 1962 och är en handikapporganisation som tillvaratar intressena för neurosedynskadade och personer med liknande skador. I början av 60-talet föddes drygt 100 barn i Sverige med främst olika extremitetsskador till följd av läkemedlet Neurosedyn. FfdN:s mål är att förbättra livssituationen för extremitetsskadade. Detta sker bl.a. genom att föreningen arbetar handikappolitiskt samt anordnar kurser och tematräffar, men även stödjer enskilda medlemmar i olika frågor.


EX-Center
är ett (re)habiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för personer med multipla extremitetsskador.
EX-Center
är ett samarbete mellan Föreningen för de Neurosedynskadade och  Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB

Relaterat www.thalidomide.org  www.ex-center.org

Tips- och idédatabasens syfte är endast att upplysa om smarta tips, idéer och hjälpmedel som kan vara till hjälp för personer med multipla extremitetsskador, d.v.s. personer med reduktionsmissbildningar eller förvärvade amputationer på mer än en extremitet.

Basen är endast avsedd för att informera om olika produkter, utgivaren ansvarar ej för enskilda produkter eller tips, beskaffenhet eller kvalitet! Utgivaren av denna databas ansvarar endast för de tips, idéer, råd och anvisningar som lämnas i denna bas under vart och ett av de hjälpmedel som ingår i basen.

Ansvaret gäller därmed inte en enskild produkts beskaffenhet eller brist hos produkten som kan ha uppstått vid tillverkningen eller till följd av förslitning, ålder och bruk. Utgivaren ansvarar således ej för produkternas beskaffenhet eller kvalitet!

Databasen bör ej ges till person som på grund av ålder eller oförstånd inte kan läsa eller inte kan förstå beskrivning eller varningstext.
802